Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление по чл. 145 и 146 от ЗППЦК


Уведомление за информационна медия

Съгласно чл.43а, ал.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация, „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ уведомява, че има сключен договор за разкриване на регулирана информация на обществеността с информационна агенция „Сервиз финансови пазари“-ЕООД (www.x3news.com).

Уведомление за информационна медия


Устав на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ

Устав на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ


Декларация за корпоративно управление 2018 г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2018г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Декларация за корпоративно управление 2017 г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2017г.

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Отчет за финансовото състояние на Агроенерджи Инвест АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Пояснение към финансовите отчети на Агроенержди Инвест АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Декларация за корпоративно управление 2016 г.

Декларация за корпоративно управление 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Годишен финансов отчет за 2014 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2013 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Годишен финансов отчет за 2012 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2012 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2012 г.

Годишен финансов отчет за 2011 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2011 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2011 г.

Годишен финансов отчет за 2010 г.

Отчет за финансовото състояние на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2010 г.

Пояснения към финансовите отчети на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2010 г.
Общи събрания

Общо събрание за 2018 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 28.06.2019г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2018г.

ПълномощноРОС28.06.2019г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2018г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2018г.

Доклад на независимия одитор за 2018г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2018г.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2018г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2018г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2018г.

Протокол от 28.06.2019 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 28.06.2019 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2018 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 28.06.2019 г./

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2018 г.

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2018 г. /Дата на публикуване - 25.07.2019 г./
Общо събрание за 2017 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 29.06.2018г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2017г.

Пълномощно РОС 29.06.2018г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2017г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2017г.

Доклад на независимия одитор за 2017г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2017г.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2017г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2017г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2017г.

Протокол от 29.06.2018 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 29.06.2018 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2017 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 29.06.2017 г./


Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2017г.

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2017г. /Дата на публикуване - 17.07.2018 г./
Общо събрание за 2016 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2017 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2016 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2016 г.

Статут на одитния комитет на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2016г.

Протокол от 30.06.2017 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 30.06.2017 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2016 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 30.06.2017 г./

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2016г.

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2016г. /Дата на публикуване - 28.07.2017 г./Извънредно общо събрание на акционерите в Агроенерджи Инвест АДСИЦ

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 11.01.2017 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1,

1.Покана за свикване на Общото събрание на акционерите

2.Предложение от Съвета на директорите на Агроенерджи Инвест АДСИЦ

3.Протокол на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите

4.Доклад на Съвета на директорите на Агроенерджи Инвест АДСИЦ по чл.114а, ал.1 ЗППЦК

5.Приложение 1 - земи за продажба

6.Приложение 2-пазарна оценка и декларация

7.Пълномощно

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 11.01.2017 г.

Протокол от 11.01.2017 г. от извънредно общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 11 Януари 2017 г./Общо събрание за 2015 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2015 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2015 г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2015г.

Протокол от 30.06.2016 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 30.06.2016 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2015 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 30.06.2016 г./Общо събрание за 2014 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2015 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2014 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2014 г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2014г.

Протокол от 30.06.2015 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 01 юли 2015 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2014 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 01 юли 2015 г./Общо събрание за 2013 г.

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2014 г. от 09:00 часа, в гр. София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2013г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2013 г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2013г.

Пълномощно

Протокол от 23.06.2014 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Уведомление за паричен дивидент за 2013 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ до Българска фондова борса - СофияИзвънредно общо събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение от Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Пълномощно

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите

Протокол

Политика за възнагражденията на членовете на СДОбщо събрание за 2012 г.

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на 01.07.2013 г. от 09:00 часа, в гр. София, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2012г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2012г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2012г.

Доклад на независимия одитор


Протокол от общото събрание на акционерите за 2012 г.

Пълномощно

Протокол от 01.07.2013 г. от редовното общо събрание на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Уведомление за паричен дивидент за 2012 г.

Ред и срок за изплащане на дивидента за 2012 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ до Централен депозитар АД

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ до Българска фондова борса - СофияОбщо събрание за 2011 г.

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. от 09:00 часа, в гр. София, ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2011г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2011г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2011г.

Доклад на независимия одитор


Протокол от общото събрание на акционерите за 2011 г.

Пълномощно

Протокол от 29.06.2012 г. от редовното общо събрание на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Уведомление за паричен дивидент за 2011 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦИзвънредно общо събрание на акционерите във "ФЗЗ Мел Инвест" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ, със седалище в гр.София, ЕИК 175048939, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.04.2012г., в 09:00 часа, в гр. София, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" № 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ

Предложение от Съвета на директорите на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ

Проект за Устав на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ

Пълномощно


Решения от проведеното извънредно общо събрание

Пълномощни

Протокол