Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

Уведомление по чл.157 от ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС.

Уведомление по чл.154, ал.1 ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ.

Уведомление по чл.154, ал.1 ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ.

Предложение за обратно изкупуване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС Агроенерджи Инвест АДСИЦ част 1.

Предложение за обратно изкупуване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС Агроенерджи Инвест АДСИЦ част 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.151, АЛ.4 ОТ ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че на 22.03.2021 г. „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор Заявление по чл.18, ал.6 ЗДСИЦДС за одобрение на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. Предложението за обратно изкупуване е на разположение в офиса на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ в град София, бул. „Патриарх Евтимий“ 22.

Уведомление по чл.151, ал. 4 от ЗППЦК от 22.03.2021г.


УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление по чл. 145 и 146 от ЗППЦК


Уведомление за информационна медия

Съгласно чл.43а, ал.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация, „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ уведомява, че има сключен договор за разкриване на регулирана информация на обществеността с информационна агенция „Сервиз финансови пазари“-ЕООД (www.x3news.com).

Уведомление за информационна медия


Устав на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ

Устав на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ


Годишен финансов отчет за 2020 г.

Отчет за финансовото състояние на Агроенерджи Инвест АДСИЦ към 31 декември 2020г.

Пояснение към финансовите отчети на Агроенержди Инвест АДСИЦ към 31 декември 2020г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2020г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2020г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2020г.

Доклад на независимия одитор за 2020г.

Декларация за корпоративно управление 2019 г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2019г.

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2019г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2019г.

Декларация за корпоративно управление 2018 г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2018г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Декларация за корпоративно управление 2017 г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2017г.

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Отчет за финансовото състояние на Агроенерджи Инвест АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Пояснение към финансовите отчети на Агроенержди Инвест АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Декларация за корпоративно управление 2016 г.

Декларация за корпоративно управление 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Годишен финансов отчет за 2014 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2013 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Годишен финансов отчет за 2012 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2012 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2012 г.

Годишен финансов отчет за 2011 г.

Отчет за финансовото състояние на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2011 г.

Пояснения към финансовите отчети на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ към 31 декември 2011 г.

Годишен финансов отчет за 2010 г.

Отчет за финансовото състояние на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2010 г.

Пояснения към финансовите отчети на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2010 г.
Общи събрания

Общо събрание за 2020 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 29.06.2021г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2020г.

ПълномощноРОС29.06.2021г.

Отчет за финансовото състояние на Агроенерджи Инвест АДСИЦ към 31 декември 2020г.

Пояснение към финансовите отчети на Агроенержди Инвест АДСИЦ към 31 декември 2020г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2020г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2020г.

Доклад на независимия одитор за 2020г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2020г.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2020г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2020г.

Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2020 г.

Протокол от 29.06.2021 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 29.06.2021 г./
Извънредно Общо събрание за 2021 г.

Съветът на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 17.03.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1.

Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 17.03.2021г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Агроенрджи Инвест“ АДСИЦ за свикване на ИОС 08.02.2021г.

ПълномощноИОС17.03.2021Г.

Предложение за обратно изкупуване по чл.16а от ЗДСИЦ


Протокол от извънредно общо събрание на акционерите за 2021 г.

Протокол от ИОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ от 17.03.2021 г.

Приложение към Протокол от ИОСА от 17.03.21 на АЕИ - книга за акционерите към 03.03.2021

Приложение към Протокол от ИОСА от 17.03.21 на АЕИ - списък на присъствалите акционери

Приложение към Протокол от ИОСА от 17.03.21 на АЕИ - устав, приет под условие по т.1.2 от протокола

Приложение към Протокол от ИОСА от 17.03.21 на АЕИ - Предложение за обратно изкупуване по чл.16а ЗДСИЦ

Приложение към Протокол от ИОСА от 17.03.21 на АЕИ - декларация от ЕСК

Приложение към Протокол от ИОСА от 17.03.21 на АЕИ - обосновка на цената по Предложението за обратно изкупуване
Извънредно Общо събрание за 2020 г.

Съветът на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 19.10.2020 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1.

Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 19.10.2020г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Агроенрджи Инвест“ АДСИЦ за свикване на ИОС 19.10.2020г.

Пълномощно ИОС 19.10.2020Г.


Протокол от извънредно общо събрание на акционерите за 2020г.

Протокол от ИОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ от 19.10.2020 г.

Приложение 1 към протокол от ИОСА на АЕИ -книга за акционерите към 05.10.2020

Приложение 2 към протокол от ИОСА на АЕИ - списък на присъствалите акционери

Приложение 3 към протокол от ИОСА на АЕИ - устав, приет под условие по т.1.2 от протокола
Общо събрание за 2019 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 29.06.2020г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2019г.

Пълномощно РОС 29.06.2020г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2019г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2019г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2019г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2019г.

Доклад на независимия одитор за 2019г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2019г.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2019г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2019г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2019г.

Протокол от 29.06.2020 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 30.06.2020 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2019 г.

Уведомление за паричен дивидент за 2019г. /Дата на публикуване - 30.06.2020 г./
Извънредно общо събрание за 2020 г.

На основание чл.223 ТЗ и чл.21, ал.1 ЗОЗ във вр. с чл.262п ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 14.01.2020г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ от 06.12.2019г.

Пълномощно за ИОС на 14.01.2020г.


Протокол от извънредно общо събрание на акционерите за 2020г.

Протокол от 14.01.2020 г. от извънредно общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 14.01.2020 г./

Общо събрание за 2018 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 28.06.2019г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2018г.

ПълномощноРОС28.06.2019г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2018г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2018г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2018г.

Доклад на независимия одитор за 2018г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2018г.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2018г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2018г.


Протокол от 28.06.2019 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 28.06.2019 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2018 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 28.06.2019 г./

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2018 г.

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2018 г. /Дата на публикуване - 25.07.2019 г./
Общо събрание за 2017 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ 29.06.2018г.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2017г.

Пълномощно РОС 29.06.2018г.

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2017г.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2017г.

Декларация за корпоративно управление на Агроенерджи Инвест АДСИЦ за 2017г.

Доклад на независимия одитор за 2017г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за 2017г.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2017г.

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2017г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2017г.

Протокол от 29.06.2018 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 29.06.2018 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2017 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 29.06.2017 г./


Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2017г.

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2017г. /Дата на публикуване - 17.07.2018 г./
Общо събрание за 2016 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2017 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2016 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2016 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2016 г.

Статут на одитния комитет на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2016г.

Протокол от 30.06.2017 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 30.06.2017 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2016 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 30.06.2017 г./

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2016г.

Заявление за начална дата на изплащане на дивидент за 2016г. /Дата на публикуване - 28.07.2017 г./Извънредно общо събрание на акционерите в Агроенерджи Инвест АДСИЦ

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 11.01.2017 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1,

1.Покана за свикване на Общото събрание на акционерите

2.Предложение от Съвета на директорите на Агроенерджи Инвест АДСИЦ

3.Протокол на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите

4.Доклад на Съвета на директорите на Агроенерджи Инвест АДСИЦ по чл.114а, ал.1 ЗППЦК

5.Приложение 1 - земи за продажба

6.Приложение 2-пазарна оценка и декларация

7.Пълномощно

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 11.01.2017 г.

Протокол от 11.01.2017 г. от извънредно общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 11 Януари 2017 г./Общо събрание за 2015 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2015 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2015 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2015 г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2015г.

Протокол от 30.06.2016 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 30.06.2016 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2015 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 30.06.2016 г./Общо събрание за 2014 г.

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2015 г. от 9.00 часа, в София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2014 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2014 г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2014г.

Протокол от 30.06.2015 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ /Дата на публикуване - 01 юли 2015 г./


Уведомление за паричен дивидент за 2014 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ по чл.115в, ал.2 ЗППЦК /Дата на публикуване - 01 юли 2015 г./Общо събрание за 2013 г.

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2014 г. от 09:00 часа, в гр. София 1000, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2013 г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2013г.

Доклад на независимия одитор

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2013 г.


Протокол от редовното общо събрание на акционерите за 2013г.

Пълномощно

Протокол от 23.06.2014 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Уведомление за паричен дивидент за 2013 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ до Българска фондова борса - СофияИзвънредно общо събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение от Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Пълномощно

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите

Протокол

Политика за възнагражденията на членовете на СДОбщо събрание за 2012 г.

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на 01.07.2013 г. от 09:00 часа, в гр. София, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2012г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2012г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2012г.

Доклад на независимия одитор


Протокол от общото събрание на акционерите за 2012 г.

Пълномощно

Протокол от 01.07.2013 г. от редовното общо събрание на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Уведомление за паричен дивидент за 2012 г.

Ред и срок за изплащане на дивидента за 2012 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ до Централен депозитар АД

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ до Българска фондова борса - СофияОбщо събрание за 2011 г.

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. от 09:00 часа, в гр. София, ул. "Неофит Рилски" 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Предложение за гласуване

Пълномощно

Отчет за финансовото състояние на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2011г.

Пояснение към финансовите отчети на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ към 31 декември 2011г.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Годишен доклад за дейноста на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ.

Доклад на одитния комитет на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ за дейността през 2011г.

Доклад на независимия одитор


Протокол от общото събрание на акционерите за 2011 г.

Пълномощно

Протокол от 29.06.2012 г. от редовното общо събрание на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Уведомление за паричен дивидент за 2011 г.

Уведомление от "Агроенерджи Инвест" АДСИЦИзвънредно общо събрание на акционерите във "ФЗЗ Мел Инвест" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ" АДСИЦ, със седалище в гр.София, ЕИК 175048939, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.04.2012г., в 09:00 часа, в гр. София, район "Средец", ул. "Неофит Рилски" № 61, ет.1.

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ

Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ

Предложение от Съвета на директорите на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АДСИЦ

Проект за Устав на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ

Пълномощно


Решения от проведеното извънредно общо събрание

Пълномощни

Протокол