За дружеството

С Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г., влязло в сила на 18.06.2021 г., Комисията за финансов надзор отне лиценза на Агроенерджи Инвест за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г.) на основание чл.16, ал.4 ЗДСИЦДС – поради доброволен отказ от лиценз

Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г.
История

Дружеството е учредено на 20 февруари 2006 г. и е вписано в търговския регистър на СГС на 09.03.2006 г. Дружеството е учредено в България. Седалище и адрес на управление гр. София, район "Средец", бул."Патриарх Евтимий" 22, ет.1.

Инвестиции

Основната цел на Дружеството е насочена към нарастване пазарната цена на акциите на Дружеството и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал. Дружеството инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми, арендни вноски и други текущи плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация. Диверсификация на портфейла от недвижими имоти се постига посредством инвестиране в различни видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на Република България, с цел намаляване на несистемния риск на инвестиционния портфейл.

Основната цел по отношение инвестиционната дейност на Дружеството е реализирането на печалба в резултат от дългосрочното инвестиране в недвижими имоти, основно земеделски и в по-ниска степен индустриални имоти В разгърнат вид, инвестиционните цели на Дружеството са:

 • запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от Дружеството;
 • реализирането на печалба в резултат на очаквания ръст в цената на земята;
 • увеличаване на стойността придобитите имоти чрез комасация - поради високото ниво на разпокъсаност на поземлената собственост, цената на окрупнените терени е по-висока от преобладаващата на пазара.
 • реализация на печалба от изграждането и отдаването под наем или продажбата на имоти в индустриални зони;
 • осигуряване на текущ доход на Дружеството от получени наеми и арендни вноски;
 • осигуряване на ликвидност за инвестицията на акционерите чрез регистриране на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар на акции.

Структура на управлението

Агроенерджи инвест АДСИЦ се управлява от съвет на директорите в състав

 1. Паулина Стефанова Халачева - член на съвета на директорите и изпълнителен директор
 2. Гергана Стоичкова Люнгова - член на съвета на директорите и изпълнителен директор
 3. Карамфила Георгиева Стоянова - член на съвета на директорите

Инвестиционен посредник, обслужващ първоначалното увеличение на капитала на Дружеството е "Булброкърс" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 30.

Банка депозитар на Дружеството е "ОББ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Възраждане", ул. "Света София" № 5.

Обслужващо дружество

При осъществяване на дейността си Дружеството ще ползва услугите на "Тера Сървисис" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно Село, бул. "Ген. Тотлебен" № 85/87. Съдружници в Обслужващото дружество са:

 • "Мел Инвест Холдинг" АД
 • Виолета Борисова Манолова
 • Васил Атанасов Беломоров
 • Виолетка Ташкова Андрейчина