Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

Дата: 2019-10-07 15:12:31

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, „Вентчър Екуити България” ЕАД, ЕИК 2000355640, на 07.10.2019 г. уведоми „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ относно извършени от дружеството сделки на БФБ с дата на сетълмент на последната в Централен депозитар АД – 04.10.2019 г.

В резултат на промяната „Вентчър Екуити България” ЕАД притежава пряко 27 961 916 броя акции от капитала и същия брой гласове в ОСА или 100% от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ. „Вентчър Екуити България” ЕАД упражнява правото на глас в ОСА по 27 961 916 броя акции от капитала на публичното дружество пряко.

РЕД И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2018 г.

Дата: 2019-07-25 15:54:00

НАЧАЛНА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2018г. - 02.08.2019 г.

Дивидентът ще бъде изплащан на:

- акционерите-физически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представянето на документ за самоличност. На основание чл. 65, ал. 1 ЗДДФЛ, размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на данъка, удържан при източника по реда на чл. 38, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 3 ЗДДФЛ и в срока по същия. Данъкът е в размер на 5 на сто и е окончателен. В случай на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане се представят документи, удостоверяващи основанието за това. - акционерите-местни юридически лица, които не са търговци, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера. Размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 194 във вр. с чл. 202 ЗКПО и в срока по същия. Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен. - акционерите-местни юридически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера. - акционерите-чуждестранни юридически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на документи за актуална съдебна регистрация на акционера. Размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 194 във връзка с чл. 202 ЗКПО. Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен. В случай на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или в хипотезата на чл.194, ал.3 ЗКПО се представят документи, удостоверяващи основанието за това. Дивидентът ще бъде изплащан на акционерите-физически лица, на законните представители на акционерите-юридически лица, както и на лица, упълномощени от съответния акционер с изрично, нотариално заверено пълномощно, при представяне на документ за самоличност на акционера/законния представител на акционера/пълномощника на акционера и представяне на предвидените по-горе документи и при спазване на посочените по-горе условия. Дивидентът може да бъде получаван и по банков път по посочена от съответния акционер банкова сметка. Дивидентът се изплаща чрез “Централен депозитар”-АД. Дружеството превежда по сметка на „Централен депозитар”-АД общия размер на дивидента, намален с данъците, удържани при източника, в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането му.

- в случаите, в които акциите се водят по клиентски сметки при инвестиционен посредник, „Централен депозитар” АД разпределя дивидента по сметка на инвестиционния посредник след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници са длъжни в срок 3 работни дни от получаване на сумите да преведат целия размер на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти, и уведомяват клиентите за постъпилия дивидент.

- в случаите, в които акциите се водят по лични сметки при „Централен депозитар” АД, дивидентът се изплаща от банкова сметка на Дружеството при Обединена българска банка, в брой или чрез превод по посочена от акционера банкова сметка.

Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.06.2019 г.

Дата: 2019-06-28 10:13:52

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

Прикачени файлове към новината:

Протокол от 28.06.2019 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ [1.65MB B]