Новини

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 2021-05-27 16:30:35

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

Дата: 2021-05-18 13:01:50

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

 

С настоящото Съветът на директорите на основание чл.157 от ЗППЦК във връзка с чл.37, ал.1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции уведомява, че на 17.05.2021 г. изтече срокът за приемане на отправеното от „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

 

Прикачени файлове към новината:

Уведомление по чл.157 от ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ. [211KB B]

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

Дата: 2021-04-19 13:05:32

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС.

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че с решение по Протокол № 27/15.04.2021 г. Комисията за финансов надзор взе решение да не издава забрана за публикуване на внесеното на 22.03.2021 г. от „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ за одобрение Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

Прикачени файлове към новината:

Уведомление по чл.154, ал.1 ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ. [268KB B]Предложение за обратно изкупуване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС Агроенерджи Инвест АДСИЦ част 1. [2.90MB B]Предложение за обратно изкупуване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС Агроенерджи Инвест АДСИЦ част 2. [7.84MB B]