Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

Дата: 2021-05-18 13:01:50

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

 

С настоящото Съветът на директорите на основание чл.157 от ЗППЦК във връзка с чл.37, ал.1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции уведомява, че на 17.05.2021 г. изтече срокът за приемане на отправеното от „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

 

Прикачени файлове към новината:

Уведомление по чл.157 от ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ. [211KB B]