Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

Дата: 2021-04-19 13:05:32

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС.

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че с решение по Протокол № 27/15.04.2021 г. Комисията за финансов надзор взе решение да не издава забрана за публикуване на внесеното на 22.03.2021 г. от „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ за одобрение Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

Прикачени файлове към новината:

Уведомление по чл.154, ал.1 ЗППЦК Агроенерджи Инвест АДСИЦ. [268KB B]Предложение за обратно изкупуване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС Агроенерджи Инвест АДСИЦ част 1. [2.90MB B]Предложение за обратно изкупуване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС Агроенерджи Инвест АДСИЦ част 2. [7.84MB B]