Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.151, АЛ.4 ОТ ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Дата: 2021-03-22 16:24:45

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че на 22.03.2021 г. „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор Заявление по чл.18, ал.6 ЗДСИЦДС за одобрение на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. Предложението за обратно изкупуване е на разположение в офиса на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ в град София, бул. „Патриарх Евтимий“ 22.

Прикачени файлове към новината:

Уведомление по чл.151, ал. 4 от ЗППЦК от 22.03.2021г. [643KB B]