"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2019-12-12]

На основание чл.223 ТЗ и чл.21, ал.1 ЗОЗ във вр. с чл.262п ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

[2019-10-07]

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, „Вентчър Екуити България” ЕАД, ЕИК 2000355640, на 07.10.2019 г. уведоми „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ относно извършени от дружеството сделки...

РЕД И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2018 г.

[2019-07-25]

НАЧАЛНА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2018г. - 02.08.2019 г.

Дивидентът ще бъде изплащан на:

- акционерите-физически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представянето на документ за самоличност. На основание чл. 65, ал. 1 ЗДДФЛ, размерът на дължимия...