"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2021-05-27]

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време...

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

[2021-05-18]

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

 

С настоящото Съветът на директорите на основание чл.157 от ЗППЦК във връзка с чл.37, ал.1 от Наредба № 13 за търгово...

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

[2021-04-19]

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС.

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че с решение по Протокол № 27/15.04.2021 г. Комисията за финансов надзор взе решение да...