"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2020-05-28]

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2019-12-12]

На основание чл.223 ТЗ и чл.21, ал.1 ЗОЗ във вр. с чл.262п ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

[2019-10-07]

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, „Вентчър Екуити България” ЕАД, ЕИК 2000355640, на 07.10.2019 г. уведоми „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ относно извършени от дружеството сделки...