"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ 2019 г.

[2020-06-30]

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.06.2020 г.

[2020-06-30]

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2020 г.

 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2020-05-28]

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1.