"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

РЕД И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2018 г.

[2019-07-25]

НАЧАЛНА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2018г. - 02.08.2019 г.

Дивидентът ще бъде изплащан на:

- акционерите-физически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представянето на документ за самоличност. На основание чл. 65, ал. 1 ЗДДФЛ, размерът на дължимия...

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.06.2019 г.

[2019-06-28]

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2019-05-17]

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1.