"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

[2021-04-19]

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.154, АЛ.1 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ АДСИЦ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС.

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че с решение по Протокол № 27/15.04.2021 г. Комисията за финансов надзор взе решение да...

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.151, АЛ.4 ОТ ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

[2021-03-22]

С настоящото Съветът на директорите уведомява, че на 22.03.2021 г. „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор Заявление по чл.18, ал.6 ЗДСИЦДС за одобрение на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно...

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 17.03.2021 г.

[2021-03-17]

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 17.03.2021 г.