Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.148б ОТ ЗППЦК

Дата: 2019-10-07 15:12:31

Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, „Вентчър Екуити България” ЕАД, ЕИК 2000355640, на 07.10.2019 г. уведоми „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ относно извършени от дружеството сделки на БФБ с дата на сетълмент на последната в Централен депозитар АД – 04.10.2019 г.

В резултат на промяната „Вентчър Екуити България” ЕАД притежава пряко 27 961 916 броя акции от капитала и същия брой гласове в ОСА или 100% от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ. „Вентчър Екуити България” ЕАД упражнява правото на глас в ОСА по 27 961 916 броя акции от капитала на публичното дружество пряко.