Новини

РЕД И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТА ЗА 2016 г.

Дата: 2017-07-28 15:00:00

Начална дата за изплащане на дивидента – 11.08.2017 г. Дивидентът се изплаща в срока по чл.10, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел чрез “Централен депозитар”-АД. Дружеството превежда по сметка на „Централен депозитар”-АД общия размер на дивидента, намален с данъците, удържани при източника, в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането му. В случаите, в които акциите се водят по сметки на попечител (инвестиционен посредник), „Централен депозитар” АД разпределя дивидента по сметка на попечителя на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Попечителите са длъжни в срок 3 работни дни от получаване на сумите да преведат целия размер на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти. В срок 3 работни дни след превеждането на сумите по дивидента попечителите изпращат на техните клиенти с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването, писмено уведомление за извършените плащания. В случаите, в които акциите не се водят по сметки на попечител (инвестиционен посредник), дивидентът се изплаща чрез офисите на Обединена българска банка. Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2017 г.

Дата: 2017-06-30 09:33:00

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2017 г.

 

/Дата на публикуване - 30 Юни 2017 г./

Прикачени файлове към новината:

Протокол от 30.06.2017 г. от редовно общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ [1.95MB B]

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 2017-05-29 16:39:00

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2017 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” 61, ет.1.

 
 
Създаден & хостван от Sliven.NET
Дизайн & SEO от Христо Друмев